hanuka1hanuka1אש, כמרכיב מרכזי וחשוב בחנוכה, חג האורים, היא גם אלמנט בסיסי ביותר ביהדות ובחכמת הקבלה שכן בה ועליה, נברא העולם. אש, היא תופעה מיוחדת שיכולה להעניק מעצמה לאחרים ולה עצמה, לא נחסר דבר, בדומה לאש המודלקת על ידי השָמש בחג. השמש, המשול לאור החכמה שבא מן הבורא, לא פוחת מאורו בהעניקו חיים לשאר הנרות ובהדליקו את הלבבות של נשמות בני האדם. להפך. ככל שהאש נותנת מעצמה, כך היא גדלה ומאירה יותר ואז,  בדומה למילות שירי החג, החושך מגורש. והמלחמה המתוארת בכתובים, בין אותם בני חושך לבין בני האור, היא חשיבות החג למי שפוסע בדרך הרוחנית, מתוך ההבנה שהמטרה היא אכן, הנצחון של האור, על פני החושך. האור, שדלק 8 ימים בנס שהיה שם. פה. היכן שאנו חיים עכשיו בארץ ישראל, מקום, המאפשר לנו להיות יחד ולחגוג יחד, תוך הדגשת האור במנהג של לשים את החנוכיה על אדן החלון למען המשכתה ותפארתה. למען יראו. למען יזכרו את הנס שהיווה המשך לתיקון הפנימי של המורדים שזכו להתגשמות הרצון לחנוך מחדש את בית המקדש. המקום שבו ניתנה לנו היכולת בגשמיות, בענפים, לעסוק בעבודת ה'. עם זאת, למרות שכיום אין בתוכנו מקדש, עדיין יש לנו היכולת לאחוז במנהגים שהנחילו בעלי ההשגה ושדרכם, אנו מתחברים לרוחניותנו, במידה ואנו מכוונים עצמנו במעט לשם. לנקודה של השגה רוחנית אמיתית.

 

 אתם מוזמנים לקרוא מעט על מנהגי החג, על הגישה הקבלית אליו, על חשיבות חגיגתו ועל הקשר שלו אלינו:

 על מנהגי החג:

hanuka3אכילת סופגניות ולביבות - מנהג לזכר נס פך השמן שבזכות הספקתו למשך 8 ימים והנס שהביא לחנוכת המזבח, חנוכה, חג השמן, מצוין באמצעות אכילת דברי שמן.

 

hanuka7סביבון - מנהג שאומץ מהגויים שהשתמשו בו להימורים והיהודים החליפוהו למה שנותן בגימטריה את המושג משיח = 358 ע"פ נס גדול היה שם, שהשתנה ל "פה".

 

hanuka8אכילת דברי חלב - מנהג לזכר הנס של יהודית שבדברי ומאכלי חלב הרעילה את צבא שר אנטיוכוס שהובס במרד בסופו של דבר.

 

ימי הודאה - פורים וחנוכה, שבהם לא מאחלים סתם חג שמח, אלא מציינים את שם החג, לזכר הניסים שעשה ה' לאבותינו ולכן, החג, שנזכה לכך גם בזמן הזה.

זאת חנוכה - הדרך שבה נחגג החנוכה על פי הקבלה, תוך הקדשת היום השמיני של החג לסעודה חגיגית שכן, ביום זה, מתכנס כל החג  ליום אחרון של "זאת חנוכה".

התייוונות - ההסכמה להביט על החיים כבלתי תלויים באל אחד, בעבודה אותו ובאמונה בו כמקור לכל, כולל למוסר האנושי כמוסר אלוקי, שבלעדיו, המוסר הוא רק נימוסין.

כיבוש - כשם שהאדם צריך לכבוש את היצר הרע שבתוכו עד שהוא משיג את הבטחת האל לכל טוב בארץ ישראל השלמה הפנימית, כך המרד והכיבוש מהווים ענף גשמי לשרש הרוחני

נס - מצב שאותו האדם לא יכול להסביר על פי ההגיון הברור והריאלי והוא נוטה לשייכו לגילוי כזה או אחר של טבע עליון במידה והוא אינו בעל השגה