archive
sharRuchanuyut1

שיעור מלא

שער לרוחניות - מדע חכמת הקבלה

חלק ראשון

חלק שני

הרצאה זו, היא חלק משיעור ראשון מהקורס "שער לרוחניות", המכין את האדם להבין את עולם המושגים הקבלי ואת גישת הקבלה לרוחניות, את הרעיונות הבסיסיים שבה וכו.

נושאים:
 * מחשבת הבריאה
 * מושגי יסוד ע"פ פנימיות
 * הדרך הרוחנית עפ"י הקבלה
 * תפיסת המציאות הרוחנית

לטופס ההרשמה לקורס - הכנסו

sharRuchanuyut1

עם ישראל וארץ ישראל ע"פ הפנימיות

חלק ראשון

חלק שני

חלק שלישי

חלק רביעי

חלק חמישי

מאמר "ישראל וקב"ה יצאו בגלות" - רב"ש - רב ברוך שלום אשלג - עם ישראל וארץ ישראל ע"פ הקבלה: גלות וגאולה

נושאים:
 * מהי גלות
 * מהי גאולה
 * מהו חטא עץ הדעת

nishmatAdamRishon.png

נשמת האדם הראשון ואנחנו

חלק ראשון

חלק שני

נשמת האדם הראשון ואנחנו - ע"פ כתבי בעל הסולם מהספר פרי חכם

galut.png

קב"ה וישראל יצאו בגלות

חלק ראשון

חלק שני

חלק שלישי

חלק רביעי

חלק חמישי

קב"ה וישראל יצאו בגלות - לימוד ע"פ כתבי המקובל האלוקי רב"ש

tanya.png

לימוד תניא

שיעור1-פרק א,חלק א שיעור8-פרק ב,חלק א שיעור15-פרק ד,חלק ד
שיעור2-פרק א,פרק ב שיעור9-פרק ב,חלק ב  
שיעור3-פרק א,חלק ג שיעור10-פרק ב,חלק ג  
שיעור4-פרק א,חלק ד שיעור11-פרק ג,חלק א  
שיעור5-פרק א,חלק ה שיעור12-פרק ג,חלק ב  
שיעור6-פרק א,חלק ו שיעור13-פרק ד,חלק א  
שיעור7-פרק א,חלק ז שיעור14-פרק ד,חלק ג  

תניא - ליקוטי אמורים - הנקרא ספר של בינוניים

ספר התניא הוא ספר היסוד של חסידות חב"ד, והוא נחשב 'תורה שבכתב' בתורת חסידות חב"ד. הספר חובר על-ידי אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, שחיבר גם את שולחן-ערוך 'הרב' המפורסם וספרי חסידות רבים.

הספר חולק לשיעורים יומיים הנפרסים על פני שנה. הלימוד מתחיל, מדי שנה, בי"ט בכסלו ומסתיים בי"ח בכסלו של השנה הבאה.

הלימוד היומי בספר התניא נכלל בתקנת לימוד החת"ת (=חומש, תהלים, תניא) שתיקן האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש (רבי יוסף-יצחק, האדמו"ר השישי בשושלת אדמו"רי חב"ד). ממלא מקומו, הרבי מליובאוויטש, נשיא דורנו, חיזק מאוד תקנה זו, בכך שעודד את חסידיו ואת כל בית ישראל להצטרף ללימוד חת"ת מדי יום ביומו. במכתביו ציין הרבי כי לימוד זה מהווה סגולה לברכה ולהצלחה בכל מעשינו. -

popArticles

לימוד קבלה מהמקור

ההיסטוריה של הקבלה  י
הסבר לסיבת הסבל בחיים  
האדם כמרכז הבריאה  
ענין תחיית המתים  
על הצלחה גשמית ורוחנית  

מגוון שיחות שונות ושיעורים שונים בנושא רוחניות וקבלה